Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ 04/10/2013

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Κ. Νευροκοπίου την 04η Οκτωβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση του Απολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης και Προσάρτημα) του Δήμου οικονομικού έτους 2012 .


Print