Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ' εξοχήν αποφασιστικό όργανο μέσω του οποίου ασκούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων. Έχει τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλαδή για κάθε θέμα που δεν του ανατίθεται ρητώς η αρμοδιότητα ή δεν έχει ανατεθεί στο Δήμαρχο, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν  εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου, άλλου οργάνου του δήμου, των Συμβουλίων Κοινοτήτων, του Προέδρου τους, των Προέδρων Κοινοτήτων ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής κατά το άρθρο 65 παρ.6 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του N. 4555/18 ή σε προέδρους και συμβούλια των κοινοτήτων κατά το άρθρο 84 παρ.2 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γνωμοδοτεί για τοπικά θέματα όταν του ζητηθεί από κεντρικές δημόσιες αρχές.

Γραμματέας :Παπαϊγνατίου Κων/νος τηλ. 25233-50141

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

 Ιφόγλου Θεόδωρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Σαββίδης Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ζελελίδης Ανέστης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

1. Αμαραντίδης Ανδρέας

2. Νικολαΐδης Νικόλαος

3. Σιουμάνης Κωνσταντίνος

4. Φιλιππίδης Φώτιος

5.  Γαλόπουλος Συμεών

6. Τσαϊρίδης Δημήτριος

7. Χαραλαμπίδης Αγάπιος

8. Ταμπουρίδης Ελευθέριος

9. Συμεωνίδης Σάββας

10. Χατζηλαζαρίδης Νεκτάριος

11. Τσεπνίδης Ανδρέας

12. Μίρκου Γεώργιος

13. Τσιτλακίδης Αναστάσιος

14. Πασχάλης Πάτροκλος

15. Θεοδωρίδης Γεώργιος

16. Σωτηριάδης Ιωάννης

17. Τσέρνιος Χρήστος

18. Ξανθόπουλος Σάββας