Πρόσκληση Εκλησης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ΄αριθµ. 14/03-01-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.
5. Το υπ’ αριθµ. 31711/19-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης
απασχόλησης ενός (1) ατόµου στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου ∆ράµας (για το
ΚΑΠΗ) προς υλοποίηση συµβάσεων µίσθωσης έργου µέχρι ένα (1) έτος
(∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11.08.2014 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12956/18-09-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
7. Το αριθµ. 20524/29-09-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4, εδάφιο β του ν. 3812/2009
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ∆Ε Νοσηλεύτρια για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΚΑΠΗ και η δαπάνη που θα προκληθεί από τη σύναψη της σύµβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 02-10-2014 έως και 10-10-2014 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, ∆ιοικητήριο Κ. Νευροκόπι – Τ.Κ. 66033, υπόψιν κας Ζ. Μόσχογλου, (τηλ. επικοινωνίας : 2523021001).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 50 ετών.
Να είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό
2. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
3. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών ∆Ε Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
5. Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας