Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3 προϋπολογισμού 165.000,00 € (133.064,52 € πλέον 31.935,48 €, ΦΠΑ)