Επιπλέον διευκρινίσεις στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου : «Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κ. Νευροκοπίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003345 και αύξων αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 87476,1