Ληξιαρχείο

Αρμόδια Υπηρεσία:  Δήμος Κάτω Νευρκοπίου / Τμήμα Ληξιαρχείου

Διεύθυνση : Σωκράτους 7

Τηλέφωνο: 2523350121

e-mail: lixiarxeio@0724.syzefxis.gov.gr

 1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2. Ταυτότητες των συζύγων.
 3. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο.
 4. Φορέας Ασφάλισης (εφόσον υπάρχει).
 5. Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων.
 6. Φωτοαντίγραφο του καταβληθέντος παραβόλου της άδειας γάμου.

 1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.
 3. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 5. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του δηλούντα.

 1. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 2. Η Αστυνομική ταυτότητα, του θανούντος ή της θανούσης

 1.    Αίτηση – Δήλωση (Η Δήλωση μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο)
 2.    Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου
 3.    Επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου απ΄ όπου προκύπτει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης (θρησκευτικός γάμος) ή πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Γραμματέα Πρωτοδικών απ΄ όπου προκύπτει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης (πολιτικός γάμος)

 4.   Ταυτότητα / Άδεια παραμονής / Διαβατήριο του δηλούντα
 5.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής, VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα

  Εμπρόθεσμη δήλωση
  : Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση.

  Εκπρόθεσμη δήλωση:
  Η παρέλευση των προθεσμιών καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων, επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 344/1976. Από την 31η μέχρι και την 120η ημέρα δηλώνεται με την καταβολή προστίμου € 4,50 (παράβολο χαρτοσήμου). Μετά την 120η ημέρα δηλώνεται με την καταβολή προστίμου € 13,50 (παράβολο χαρτοσήμου).

  Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι.

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις : 1.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου 2. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα 3.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας 4. Δελτίο Α.Δ.Τ. του αιτούντος την διόρθωση Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών , όταν πρόκειται για σφάλματα που παρείσφησαν στη Ληξιαρχική Πράξη    εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο , στο χρόνο , στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού γεγονότος . Στην περίπτωση,  αυτή μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να υπάρξουν   , όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων , πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη κ.λ.π.. Για κάθε περίπτωση δίνονται οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου , κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών , όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη   Ληξιαρχική Πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.