ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87476) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.271.372,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003345

04_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

01a_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ SIGNED_ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

01b_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ SIGNED_ANAΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

01c_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΑΔΑ(ΨΚ0ΧΩΕ3-Τ75)

02_ESY_SIGNED

03_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

03_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED

04_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 04_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED

05_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ(ΚΚΖ)_SIGNED

06_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ_SIGNED

07_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠ_SIGNED

08_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠ_SIGNED

09_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ_SIGNED

10_ ΕΚΘΕΣΗ_SIGNED

11_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΛ_SIGNED

12_espd-request-v2 (3)_SIGNED

13_ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_SIGNED

14_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ_r1 3000 ι.π._SIGNED

15_ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ_SIGNED

16_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_SIGNED

17_ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ_SIGNED

18_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ_SIGNED

19_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ_SIGNED

20_ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ_SIGNED

21_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ_SIGNED

22_ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ_SIGNED

23_CONTAINER ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ_SIGNED

24_CONTAINER ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ_SIGNED

25_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_SIGNED

26_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ_SIGNED

27_ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ CONTAINER ΒΙΟΛ_ΒΑΘΜΙΔΑΣ_SIGNED

28_ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_SIGNED

29_ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_SIGNED