Δημοτολόγιο

Αρμόδια Υπηρεσία:  Δήμος Κάτω Νευρκοπίου / Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση : Σωκράτους 7

Τηλέφωνο:  2523350122

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης - βάπτισης ή γάμου ή θανάτου (σε αντιστοιχία με το γεγονός που δηλώνεται)
 3. Αίτηση προς την υπηρεσία του γραφείου Δημοτολογίου

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση

 1.  Αστυνομική ταυτότητα
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 δυο πολιτών για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος ( Ένας εκ των οποίων να μην είναι πλησίεστερος συγγενής)

** Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών.

** Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν: Τα άτομα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη Όσοι έχουν εξουσιοδότηση από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί
 5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 7. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης
 3. Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)
 5. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
 6. Αστυνομική ταυτότητα

** Αν η ενδιαφερόμενη γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της

 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πρόσφατη φωτογραφία

** Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). ** Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. ** Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας