ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H Aποσφράγιση του επιμέρους φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κ. Νευροκοπίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003345 Προϋπολογισμού 2.271.372,00 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 87476,1 θα διενεργηθεί την 07-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.