ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου : «Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κ. Νευροκοπίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003345 ο αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 87476 τροποποιήθηκε σε αύξων αριθμό 87476,1 λόγω αντικατάστασης των παρακάτω ορθών αρχείων: