ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας της «Προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3» ο αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 93216 τροποποιήθηκε σε αύξων αριθμό 93216,1 λόγω διόρθωσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης.