Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

                             Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και

                                   ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης  ΜΗΜΕΔ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού, την Δευτέρα  03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ, προκειμένου να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός             «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ».

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β’).

Επίσης, ο Δήμος  Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  383.064,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).