ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ με προϋπολογισμό: 475.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006132248

1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

7ΕΣΥ

8ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

9ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

10ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

11ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

12ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ

13ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

14ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Φ.1

15ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Φ.1 ΣΗΜΑΝΣΗ

16ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Φ.2

17ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Φ.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

18ΟΡΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Φ.3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ